Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt Webbyt
 
 
ENG
Webbyt
EST

Webbyt IFA ja YIN
Webbyt
Webbyt IFA Eesti
Webbyt
Webbyt Meie eesmärgid
Webbyt
Webbyt Põhikiri
Tagasi  Edasi
 Põhikiri

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Mittetulundusühingu IFA-Eesti

P Õ H I K I R I

 

1. Ühingu nimi ja asukoht

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi “ühing”) nimi on Mittetulundusühing IFA-Eesti.

1.2. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Ühing tegutseb 12. veebruaril 1938. a asutatud Rahvusvahelise Maksuõiguse Ühingu (Internationale Vereniging voor Belastingrecht, International Fiscal Association, edaspidi IFA) Eesti tugipunktina, koondades Eesti territooriumil elavaid IFA liikmeid ning järgides oma tegevuses IFA keskuse suuniseid.

 

2. Ühingu tegevuse eesmärgid

2.1. Ühingu tegevuse eesmärgiks on Eesti maksuõiguse uurimine ja arendamine ning rahvusvahelise ja võrdleva maksuõiguse uurimine ja arendamine koostöös IFA kes­kuse ning teiste IFA regionaalsete tugipunktidega.

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:

2.2.1. viib läbi teaduslikke uurimusi, korraldab teadusüritusi ja annab välja erialaseid publikatsioone;

2.2.2. teeb oma tegevusvaldkondades koostööd ning vahetab informatsiooni teiste kodu- ja välismaiste erialaorganisatsioonidega, sealhulgas eriti IFA kes­kuse ja teiste riikide tugipunktidega;

2.2.3. toetab maksuõiguse alast teadustegevust ning annab edukaks tea­dustöö arendamiseks välja rahalisi stipendiume, preemiaid, auhindu ja toetusi. 

 

3. Ühingu tegevuse tähtaeg

3.1. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

3.2. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.

 

4. Ühingu liikmeks vastuvõtmine

4.1. Ühingu liikmeks võib olla iga IFA keskuse liikmeks olev füüsiline või juriidiline isik.

4.2. Uute liikmete ühingusse vastuvõtmise otsustab juhatus.

4.3. Juhul kui isik ei ole IFA keskuse liige, teeb juhatus IFA keskusele ettepaneku isik IFA keskuse liikmeks vastu võtta. IFA keskuse posi­tiivse otsuse korral võetakse isik automaatselt käesoleva ühingu liikmeks.

4.4. Juhatus peab ühingu liikmete nimekirja. 

 

5. Ühingu liikme väljaastumine ja väljaarvamine

5.1. Ühingu liikmel on õigus igal ajal ühingust välja astuda, teatades sellest juhatusele kirjalikult.

5.2. Juhatusel on õigus liige ühingust välja arvata, kui:

5.2.1. liige on arvatud välja IFA keskuse liikmelisusest;

5.2.2. liikme tegevus on vastuolus ühingu põhikirja ja tegevuse eesmärkidega;

5.2.3. liige on oma süülise käitumisega kahjustanud ühingu mainet või tekitanud ühingule varalist kahju;

5.2.4. liige ei ole pärast juhatuse kirjalikku meeldetuletust tasu­nud liikme­maksu.

5.3. Juhatus saadab väljaarvatud liikmele 7 päeva jooksul pärast väljaarvamise otsuse vastuvõtmist kirjaliku teate väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest. Liige loetakse väljaarvatuks juhatuse otsuse tegemise päevast. Juhatus teavitab liikme ühin­gust väljaarva­misest koheselt IFA keskust.

 

6. Liikmemaks

Ühingu liige on kohustatud juhatuse poolt väljastatud arve alusel tasuma iga-aastast liikme­maksu, mis koosneb IFA keskuse aastakoosoleku määratud keskuse liikme­maksust ning IFA-Eesti üldkoosoleku määratud kohalikust liikmemaksust, millest rahastatakse ühingu tegevust.

 

7. Üldkoosolek


7.1. Ühingu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

7.1.1. põhikirja muutmine;

7.1.2. ühingu tegevuse eesmärgi muutmine;

7.1.3. juhatuse liikmete arvu kindlaksmääramine, juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

7.1.4. majandusaasta aruande kinnitamine;

7.1.5. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või käesoleva põhi­kirjaga antud juhatuse pädevusse.

7.2. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatuse kokku vähemalt üks kord aastas. Üld­koosoleku kokkukutsumise kohta tuleb saata vähemalt seitse päeva enne koos­oleku toimumist kõikidele ühingu liikmetele e-posti teel teade, milles on märgitud koos­oleku toimumise aeg ja koht ning päevakord.

7.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate liikmete arvust, kui kõikidele liikmetele on koosoleku toimumisest teatatud käesolevas põhikirjas et­te­nähtud viisil.

7.4. Igal ühingu liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Üldkoosolekul võib ühingu liiget esindada ainult teine ühingu liige, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Iga liige võib esindada ainult ühte liiget.

7.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoos­olekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muutmise otsuse vastuvõtmiseks on nõutav 2/3 koosolekul osalenud või esindatud liikmete poolthää­led. Ühingu tegevuse eesmärkide muutmiseks on nõutav 9/10 ühingu liikmete nõus­olek.

 

8. Juhatus

8.1. Ühingu juhatus on vastutav ühingu igapäevatöö ning raamatupidamise korralda­mise eest. 

8.2. Juhatuses on üks kuni viis liiget. Liikmete arvu määrab üldkoosolek. Juhatuse liige valitakse viieks aastaks. Juhatuse liikmetele tasu ei maksta.

8.3. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse koos­olekul osalenud liik­metest. Juhatuse otsuseid võib vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

  

9. Ühingu lõpetamine

9.1. Ühingu likvideerijad määrab üldkoosolek.

9.2. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara üle mõnele teisele maksunduse valdkonnas tegutsevale kodu- või välismaisele mittetulundusühingule või sihtasutusele.


Põhikirja redaktsioon on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 17.02.2011

___________

 

 
Free website - Webbyt